Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Emres

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Nasıl Açılır ?
Boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanma sebeplerinden birinin var olması gerekmektedir.
Bu sebeplerden birinin var olduğunu düşünüyorsanız buna ilişkin dilekçe örneğini kendi durumunuza uyarlayarak hazırladıktan sonra aile mahkemesine gitmeniz gerekmektedir.Dilekçe örneğinden iki suret hazırlayarak mahkemeye sunmanız gerekir çünkü bu suretlerden birisi dosyaya eklenecek diğeri de karşı tarafa gönderilecektir. Aile mahkemesine veya Aile mahkemesinin bulunmadığı yerde Asliye Hukuk mahkemesine gittiğinizde öncelikle nöbetçi Aile mahkemesinin kalemini bulmanız gerekmektedir.Kaleme giderek dava açmak istediğinizi söylediğinizde dava dilekçesi yazı işleri müdürü tarafından havale edilecek ve kayda alınacaktır. Ardından evrağınız UYAP sistemine kaydedilerek yatırmanız gereken harç ve masraflar tespit edilecektir. Bu parayı vezneye yatırmanız gerekmektedir.Bu parayı yatıracak maddi gücünüz yoksa dava dilekçenizi adli yardım talepli hazırlamanız gerekmektedir.Vezneye parayı yatırdıktan sonra makbuzunu kaleme teslim etmenizin ardından işlem tamamlanacaktır.Dava dilekçenizi teslim ederken dosyaya kimlik fotokopinizi eklemeyi unutmayınız.Yukarıda ifade edilen işlemlerin sıralamasında değişiklik olabilir ancak genel hatları itibarıyla boşanma davası açma süreci bu şekildedir. Boşanma davasını açacağınız mahkeme ile aynı şehirde bulunmuyorsanız dilekçenizin başlığını aşağıdaki şekilde düzenleyerek; (Göndereceğiniz ilin adını yazarak) Nöbetçi Aile Mahkemesine Gönderilmek Üzere (Dilekçeyi teslim ettiğiniz İlin adını yazarak ) Nöbetçi Aile Mahkemesineboşanma davası dilekçesini bulunduğunuz yerdeki mahkeme aracılığıyla davayı açmanız gereken mahkemeye gönderilmesini sağlayabilirsiniz bu halde davanın açıldığı tarih sizin dilekçeyi teslim ettiğiniz tarihtir. Dava dilekçenizle birlikte delillerinizi de sunmak isterseniz bunları da iki suret halinde dilekçenize ekleyebilirsiniz ancak delillerin dava dilekçesi ile birlikte sunulması zorunluluğu yoktur. Delillerin neler olduğunu dilekçenizde belirtmiş iseniz bunları ön inceleme aşaması sonlanana kadar mahkemeye sunabilirsiniz.

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Resimleri

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Sunumları

 • 3
  Önizleme: 5 ay önce

  Boşanma - Evliliğin Sona Ermesi

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  EVLİLİĞİN SONA ERMESİÖLÜM VE GAİPLİKBOŞANMABOŞANMA SEBEPLERİBOŞANMA DAVASIAYRILIK KARARI VE SONUÇLARIBOŞANMA KARARI VE SONUÇLARIMAL REJİMLERİ1

  2. Sayfa
  ÖLÜM VE GAİPLİK1.Ölüm: Eşlerden birinin ölümü ile evlilik birliği kendiliğinden sona erer2.Gaiplik: Sırf gaiplik kararı evlenmeye son vermez. Bu sebeple evlenmenin sona ermesi için, gaibin eşinin MK m. 131/1’e göre evlenmenin feshini istemesi gerekir.3.Cinsiyet Değişikliği: Eşlerden birinin evlendikten sonra cinsiyetini değiştirmesi halinde evlilik birliği sona erer.2

  3. Sayfa
  BOŞANMABoşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olanbir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucundaevlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.3

  4. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİ1.Boşanmanın Özel Sebepleria.Zina: Zina, kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Zina, eşlerden birinin, evlilik devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunması olarak tanımlanmıştır. Eşin zinasının diğer eş tarafından öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içerisinde dava açılmadığı takdirde ve zina eden eşin diğer eş tarafından affedildiği halde dava hakkı düşer.4

  5. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİb.Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış: Bu boşanma sebebi de mutlak, kusura dayalı ve özel boşanma sebeplerindendir. Hayata kast ile öldürme niyeti, pek kötü muamele ile vücut bütünlüğü ve sağlığa yönelik her türlü hareket, onur kırıcı davranış ile haksız saldırı ve hakaret kastedilmek istenmiştir.Burada da dava hakkı hak düşürücü sürelerin geçmesi ve af ile sona ermektedir.5

  6. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİc.Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Bu sebepler kusura dayalı fakat nisbi boşanma sebebi sayılmıştır. Küçük düşürücü suçun evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir fakat, haysiyetsiz hayat sürme evlilik sırasında da mevcut olması şartıyla evlenmeden önce de bulunması mümkündür. Bu durumların varlığı diğer eş için onunla birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmemişse boşanma sebebi oluşturmaz, bunu hakim takdir edecektir.Dava herhangi bir hak düşürücü süreye bağlanmamıştır.6

  7. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİd.Terk: Özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebidir. Terk, bir eşin ortak hayata son vermesidir. Ortak konutta oturmaya devam edip birlikte yemek yememek vs. gibi davranışlar tek sayılmaz ve ancak şu şartların varlığı halinde terk gerçekleşmiş sayılır:-Eşlerin birinin ortak konutu terk etmesi-Terkin en az 6 ay sürmüş olması-Terk eden eşe hakim ya da noter tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna rağmen dönmemesi7

  8. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİe.Akıl Hastalığı: Özel, nisbi ve kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir. Akıl hastalığının boşanma sebebi olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir:-Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması-İyileşmeyeceğinin resmi sağlık kurul raporuyla tespit edilmiş olması-Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesiDava hakkı süreye tabi değildir.8

  9. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİ2.Boşanmanın Genel Sebepleria.Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması: Genel, nisbi ve kusura dayalı olmayan boşanma sebebidir. Bu boşanma sebebinin var olup olmadığını hakim takdir edecektir. Şu şartların varlığına bağlıdır:-Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmalıdır.-Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdüremesi beklenemeyecek derecede olmalıdır.-Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır.9

  10. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİb.Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları: Genel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı bir faraziye olarak kabul edilmekle birlikte şu şartların varlığı aranır:-Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.-Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başburmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.-Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gereklidir.-Tarafların yapmış oldukları anlaşma hakim tarafından uygun bulunmalıdır.10

  11. Sayfa
  BOŞANMA SEBEPLERİc.Ortak Hayatın Kurulamaması ya da Fiili Ayrılık: Fiilen çözülmüş olan evliliklerin zorla sürdürülmesinin bir anlamı olmayacağını düşünen kanunkoyucu ortak hayatın kurulamamasını yeterli bir sebep olarak görmemiş ve şu şartları getirmiştir:-Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanarak açılan davanın reddedilmiş olmalıdır.-Boşanma talebinin reddi karanının üzerinden 3 yıl geçmiş ve bu süre içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulamamış olmalıdır.-Eşlerden biri boşanma davası açmış olmalıdır.11

  12. Sayfa
  BOŞANMA DAVASI1.Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgilera.Davanın Konusu: Boşanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılması talebini içerebileceği gibi ayrılık talebilini de içerebilir. Her iki halde de bir yenilik doğurucu hak söz konusudur.b.Yetkili ve Görevli Mahkeme: Boşanma ve ayrılık davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.12

  13. Sayfa
  BOŞANMA DAVASIc.Taraflar ve Dava Ehliyeti: Boşanma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan boşanma davasının tarafları eşlerdir. Bu hak mirasçılara geçmez ancak açılmış bir davaya devam etme hakları vardır. Mutlak hak olduğundan eş sınırlı ehliyetsiz veya kısıtlı olsa dahi bu davayı açma hakkına sahiptir.13

  14. Sayfa
  BOŞANMA DAVASI2.Boşanma ve Ayrılık Davasında Uygulanacak Usul ve Alınacak Önlemlera.Usul Kuralları: Tarafların ikrarı hakimi bağlamaz. Hakim ortaya konulacak delilleri serbestçe takdir edecektir. Taraflara yemin teklif edilemez.b.Dava Sırasında Alınacak Önlemler: Hakim, davanın devamı süresince, eşlerin barınması ve geçimi, eşler arasındaki mali ilişkiler ve çocuklara ilişkin gerekli olan her türlü önlemi re’sen alır.14

  15. Sayfa
  AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI1.Ayrılık KararıBoşanma davasının açılması halinde, hakim, ortak hayatın yeniden kurulması ihtimalini görürse ayrılığa karar verebilir. Ancak, anlaşmaya dayanan ya da fiili ayrılığa dayanan boşanma davalarında, hakimin boşanma ya da ayrılık arasında bir seçim hakkı yoktur. Şartlar gerçekleşmişse boşanmaya karar vermek zorundadır.Ayrılık süresi, hakim kararında belirtilmek üzere, 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.15

  16. Sayfa
  AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI2.Ayrılık Kararının Sonuçları-Evlilik birliği devam eder, sadece ortak hayat belli bir süre için tatil edilmiştir. -Eşlerin evli olma statüleri devam ettiği için, eşlerden birinin başka bir kimse ile cinsi münasebette bulunması yine zina sayılır.-Kadın kocasının soyadını kullanmaya devam eder.-Kadın ayrılık süresi içinde doğum yaparsa, çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır.16

  17. Sayfa
  AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI-Ortak hayata ara verilmesi, diğer eşin ortak konuttan ayrılmasını haklı bir sebebe dayandırdığı için terk sebebi sayılmaz.-Hakim, diğer tarafın, ihtiyacı olan tarafa parasal katkıda bulunmasına karar verebilir.-Ayrılık süreci içinde, çocukların velayetinin kimde kalacağını hakim takdir edecektir.17

  18. Sayfa
  AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI3.Ayrılık Süresinin Sonunda Tarafların DurumuAyrılık süresi dolunca, ayrılık kararı kendiliğinden sona erer. Bu süre sonunda ortak hayat kurulamamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.18

  19. Sayfa
  BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI1.Boşanma Kararıİster ayrılık sonunda, ister doğrudan doğruya boşanma davası sonunda boşanmaya karar verilmiş olsun, kararın kesinleşmesiyle evlilik sona erer.19

  20. Sayfa
  BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI2.Boşanma Kararının Sonuçlarıa.Boşanma Kararının Eşler Yönünden Sonuçları-Evlilik sona erer ve eşler yeniden evlenebilir.-Mal rejimi tasfiyesi süreci başlar.-Evlenmeyle kazanılan kişisel durum korunur fakat kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.-Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan hakları sona erer.20

  21. Sayfa
  BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARIb.Boşanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları-Velayetin kime verileceğini hakim takdir eder.-Çocukla, kendisine velayet verilmemiş olan ana ya da baba ve üçüncü kişiler arasındaki ilişkiler düzenlenir.-Çocuğa bakım nafakası bağlanır.21

  22. Sayfa
  BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARIb.Boşanmanın Mali Sonuçları-Boşanmada hiç kusuru bulunmayan ya da daha az kusuru bulunan eş maddi tazminat talebinde bulunabilir.-Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş manevi tazminat talebinde bulunabilir.-Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir.22

  23. Sayfa
  MAL REJİMLERİTürk Hukukunda yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi ve bunun yanında mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi mevcuttur.Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin aralarında akdettikleri bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda öngörülen bir mal rejimini seçmedikleri sürece, kanun koyucu tarafından seçilmiş sayıldıkları mal rejimidir.23

  24. Sayfa
  MAL REJİMLERİEdinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.Mal rejiminin devamı süresince, eşlerin karşılığını emek, para veya diğer malvarlığı unsurları ile vererek sağladığı edinimler, eşlerin edinilmiş mallarını oluşturur. Tasfiye sürecinde edinilmiş mallar tasfiyeye katılırken kişisel mallar tasfiyenin dışında kalır.24

  25. Sayfa
  MAL REJİMLERİBir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler (maaş, ikramiye vs.)2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler (emekli aylığı vs.)3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar (tazminatlar vs.)4. Kişisel mallarının gelirleri (evlenmeden önce bankaya yatırılan paranın geliri vs.)5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler. (manevi tazminat vs.)25

  26. Sayfa
  MAL REJİMLERİBir eşin kişisel malları şunlardır:1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya (giysiler, takılar vs.)2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,3. Manevî tazminat alacakları,4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.26

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Videoları

 • 2
  5 ay önce

  Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 • 0
  5 ay önce

  Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalıdır

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Boşanma Davası Açılırken Açılması Gereken Evraklar Nelerdir Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin